onsdag 7. oktober 2009

Soria Moria 2

Regjeringen har i dag lagt fram en ny regjeringserklæring, Soria Moria 2.

Det finnes to typer kritikere.

De som mener Soria Moria er et skritt til høyre.

Og de de som mener den er blitt mer ullent og mindre konkret

De tar begge feil.
 • Det er den første regjeringserklæringen i Norge som løfter likelønnsspørsmålet opp på et så konkret nivå. For første gang har arbeidslivet fått en klar viljeserklæring fra en regjering på dette spørsmålet. For første gang har Norge en regjering som er villig til å gå i dialog med partene om hvordan vi kan få til et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor. Både FO og NTL jubler for likelønnsgjennombruddet.

 • En bedre skole: Regjeringen vil sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole, innføre en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, aktivitet og samarbeid med kulturskolen. Det skal innføres et praktisk valgfag i ungdomsskolen. Mer av lærernes tid skal frigjøres til undervisning. Det skal gis tilbud om gratis leksehjelp i SFO

 • Mer velferd: Kommunesektorens frie inntekter skal styrkes betydelig.

 • Bedre arbeidsliv: Regjeringen vil styrke innsatsen mot ufrivillig deltid og for retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette. Handlingsplanene mot sosial dumping skal gjennomføres, og ytterligere tiltak vurderes. Det skal legges til rette for likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i kommunale og private barnehager. Det skal lages en plan for å redusere antall midlertidige tilsettinger i akademia. Det skal innføres en rett til inntil 10 dager permisjon pr. år for å yte omsorg for nære pårørende. Arbeidet for arbeidstakeres rettigheter internasjonalt skal styrkes.

 • Bedre samferdsel: Midlene til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk skal dobles i løpet av fireårsperioden. Det skal legges fram et beslutningsgrunnlag om høyhastighetbane som har bygging som siktemål.

 • Klima: Alle nye gasskraftkonsesjoner skal basere seg på rensing og deponering av CO2 ved oppstart. Innsatsen på klima- og skoginitiativet skal trappes opp til om lag 3 milliarder kroner årlig. Regjeringen vil hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Det skal innføres et felles grønt sertifikatmarkedet med Sverige. Regjeringen vil skjerpe Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 dersom det kan bidra klimaavtale. Forskning innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring skal økes. Det skal lages en handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i byggsektoren innen 2020. Statens forurensningstilsyn skal gjøres om til Klima- og forurensningsdirektorat. Det skal legges fram en ny eierskapsmelding hvor målet er at selskaper hvor staten er eier skal være ledende i sin bransje på lavutslipp og utvikling av klimareduserende teknologi.

 • Miljø ex klima: Tiltak for å nå målet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter innen 2020 skal utarbeides. Skogvernet skal økes slik at naturmangfoldet ivaretas. Regjeringen har et mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk

 • Fredspolitikk: Regjeringen vil arbeide for en verden fri for kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen gjennom forpliktende avtaler som omfatter alle land. Regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. I lys av utviklingen i Afghanistan kan det bli aktuelt med en gradvis nedtrapping av vårt militære engasjement.

Jeg er ikke uhildet, men jeg synes i sum mener dette vitner om ambisiøsitet, og verken høyredreiing eller skritt tilbake.

Bårrd Vegar beskriver SM2 slik: "Grovt sett er SM2 eit skritt til venstre på miljø, utanrikspolitikk og likestilling, same retning på dei fleste velferdsfelt og ei innstramming av asylpolitikken".

------

Bonustrack (Soria Moria 2):
Et nytt utvalg skal gjennomgå EØS-avtalen.
Regjeringen vil ikke søke om norsk EU-medlemskap
Basisbevilgningene til universiteter og høgskoler skal styrkes
Norsk bistand skal ikke gå til programmer som pålegger mottakerne liberalisering eller privatisering av offentlig virksomhet.
Regjeringen vil aktivt fremme kampen for likestilling og kvinners rettigheter i bistandspolitikken
Raskere bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i kommune.
Antallet kvoteflyktninger skal økes når antallet asylsøkere går betydelig ned.
Regjeringen vil tette hull som gir mulighet for skattetilpasning.
Gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding
Offentlige IT-løsninger skal i større grad skal basere seg på åpne standarder
Arbeide for å gjøre det enklere å adoptere barn
Styrke innsatsen på rusfeltet i årene framover
Arbeide for å avskaffe bostedsløshetLegge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn og øke innsatsen mot fattigdom.
Gjennomføre forsøk med stemmerett ved lokalvalget i 2011 for ungdom som fyller 16 i valgåret
Arbeide for å sikre forbrukernes rettigheter ved kjøp av håndverkertjenester
Gjennomgå boligkjøpernes rettigheter ved kjøp av ny og brukt bolig
Videreføre rederiskatteordningen som ble vedtatt i 2007
Bevilgningene til utviklingssamarbeid skal holdes over 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI)

2 kommentarer:

 1. Thor Egil:Hyggelig at du etablerer blogg. Håper at det blir mer enn denne posten.Et lite tips først. Når du linker til Twitter, så er det bare de som har twitterkonto som ser linken din.

  Når jeg valgte å bruke Brand i denne sammenhengen, så var ikke det en konstatering av hvilken retning dere gikk i nå, men mer en oppfatning av mange uforpliktende og runde ord.

  Og det baserte seg på en rask gjennomlesning uten å ha fått tid til å gå den mer detaljert etter i sømmene. Det kommer nok.

  Og så må vi ikke glemme en forutsetning som ligger til grunn og som kan komme til å prege regjeringens arbeid i 4 år:

  "Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor handlingsregelen ligger til grunn. Hvor langt vi kommer i å gjennomføre våre målsetninger avhenger av den økonomiske situasjonen."

  Dette kan vi komme til å få høre som en forklaring/bortforklaring på hva man ikke får gjennomført i perioden. I Soria Moria I hadde regjeringen først drahjelp av en eventyrlig konjunkturvekst. Og når finanskrisen inntraff brukte man mer penger enn normalt (men innenfor regimet til handlingsregelen) Derfor kan dette bli en tyngre tid for regjeringen.

  Forresten et lite tips til: Du gjør bonustracket ditt nesten uleselig ved ikke å dele det opp i avsnitt. Hvis det ikke var meningen da :-)

  SvarSlett
 2. Hei, og takk for god kommentar.

  Du har rett i at det finnes en nødparagraf i SM2 (som SM1). Finanskrisa kan bety både reduserte skatteinntekter, at oljeinntektene går ned fordi oljeprisen synker (som betyr mindre penger inn i fondet enn det ellers ville vært), og at fondet reduseres som følge av nedgang på børsene.

  Hva som blir finanskriseeffekten på avkastninga fra oljefondet har jeg ikke sett tall for ennå, men i sum peker alt dette mot mindre handlingsrom.

  Det eneste som er sikkert, er da to ting: Det blir det enda vanskeligere å fjerne skatter, som arbeidgiveravgift, formueskatt og arveavgift, fordi det reduserer statsinntektene.

  Og det vil nok kunne legge ytterligere press på å finne kreative måter å øke statsinntektene på. Det samlede skattenivået ligger fast, og mulighetene man har her er begrenset. Men økte utbytter fra statsselskapene (raske penger) eller endringer i petroleumsskatten (langsomme penger) mener jeg ville være eksempler på slik muligheter, uten at jeg kjenner til at det jobbes med dette konkret.

  SvarSlett